multilift.com.plMultilift - hiab, ?urawie przemys?owe, cz??ci zamienne, oferta

multilift.com.pl Profile

multilift.com.pl

Title:Multilift - hiab, ?urawie przemys?owe, cz??ci zamienne, oferta

Description:Ju? od przesz?o 50 lat firma Hiab ustanawia swymi innowacjami technicznymi nowe horyzonty w mechanice przewozowej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo sprz?ty w kategorii stacjonarnej, szynowej albo na kotwie fundamentowej, umiejscawiane na zewn?trz b?d? wewn?trz konstruowanego obiektu - równie? w...

Keywords:multilift, hiab, loglift, jonsered, hiab cz??ci, hiab czesci

Discover multilift.com.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

multilift.com.pl Information

Website / Domain: multilift.com.pl
Website IP Address: 193.105.125.170
Domain DNS Server: ns1.hosting-warszawa.com,ns2.hosting-warszawa.com

multilift.com.pl Rank

Alexa Rank: 24564316
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

multilift.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,955
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue: $242
Yearly Revenue: $2,955
Daily Unique Visitors: 745
Monthly Unique Visitors: 22,350
Yearly Unique Visitors: 271,925

multilift.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Sat, 21 Oct 2017 23:40:01 GMT
Server Apache

multilift.com.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
multilift 4 0.53%
hiab 9 0.53%
loglift 0 0.00%
jonsered 1 0.12%
hiab cz??ci 0 0.00%
hiab czesci 0 0.00%

multilift.com.pl Similar Website

Domain WebSite Title
intelligent-pdus.com Most Reliable, Intelligent Data Center Rack PDU
win323.com Agen Bola Terpercaya, Euro 2016, Casino SBOBET, Tangkas Indonesia
brooksidecrossfitkc.com Home
cheekyeranch.com HOME - Cheekye Ranch
unseenenemies.com UnseenEnemies- Unseen Enemies
partnerspropertypreservation.com Home Page
westtechshipping.com West Tech Shipping – We Ship Your Packages From The US
goggleandgiggle.co.uk Goggle and Giggle one-to-one private swimming lessons
hlp-cdd.com Home
morethandiamonds.net More Than Diamonds | Diamonds | Jewelry Store | Bridal Sets in Dacula, GA
redfootz.com Redfootz
bimprovider.com Bim World | Building Information Modelling
magpie-designs.com Mapie Designs - Home
nicolecolwellphotography.com Nicole Colwell Photography - Welcome
darandalus.com Dar Al Andalus Printing Press LLC - Sharjah | Commercial & Digital Printers |
theweinbergs.com Joshua L. Weinberg's Web Page
jenholmesart.com Jennifer Holmes Plein Air Painter
bendlight.me Bend Light

multilift.com.pl Traffic Sources Chart

multilift.com.pl Alexa Rank History Chart

multilift.com.pl aleax

multilift.com.pl Html To Plain Text

Multilift - hiab, ?urawie przemys?owe, cz??ci zamienne, oferta Multilift - hiab, ?urawie przemys?owe Rodzaj urz?dzenia: Wybierz z listy?urawhakowiecbramowiecwózekwinda Model/Typ (np. Hiab 140): Nr seryjny/fabryczny : Imi?: Nazwisko: *Telefon: *Adres e-mail: *Tre?? zapytania/zamówienia: *W zwi?zku z art. 23 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) o?wiadczam, ?e wyra?am zgod? na przetwarzanie przez HIAB Polska Sp. z o.o. obecnie i w przysz?o?ci w celach zwi?zanych z dzia?alno?ci?, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych. Wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji drog? elektroniczn? (zgodnie z Ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, Dz.U. nr 144, poz. 1204. *Wpisz kod z obrazka: zmień obrazek *- Pola wymagane Nasi specjali?ci dost?pni s? od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00-16:00 pod numerami telefonów (22) 721 02 67 lub (22) 721 02 70 w. 117. www.hiab.pl Copyright ? 2010, Hiab Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze?one. Adres siedziby: Cargotec Poland Sp. z o.o. ul. Poznańska 94 05-850 O?arów Mazowiecki Dzia? cz??ci: Daniel Sierputowski daniel.sierputowski@cargotec.com Cz??ci zamienne windy Wojciech Kicerman wojciech.kicerman@cargotec.com tel. 61 814 74 27 UWAGA! Oferujemy specjalne rabaty dla punktów serwisowych. Oferta ?urawie cargo ?urawie lekkie ?urawie ?rednie ?urawie du?e Urz?dzenia do wymiany nadwozi Hakowce lekkie Hakowce ?rednie Hakowce du?e Linowce Bramowce Podwieszane wózki wid?owe Dostawy miejskie Wyroby przemys?owe i trudny teren Du?e ?adunki i trudny teren Farmy drobiarskie ?urawie le?ne i przemys?owe ?urawie do forwarderów ?urawie do harwesterów ?urawie do skiderów ?urawie montowane na samochodach wywozowych ?urawie przemys?owe ?urawie recyklingowe Kabiny Chwytaki Cz??ci zamienne ?urawie przemys?owe Sprz?t HDS mo?e realizowa? zadanie w dwóch jednostkach: transportowej i d?wigowej. Prowadzenie prac z ró?nych poziomów umo?liwia wie?a d?wiga,(w zale?no?ci od potrzeby) w wersji nieruchomej lub teleskopowej. Coraz cz??ciej, równie? na polskim rynku, oferuje si? systemy hydrauliczne wyposa?one w pompy o zmiennej wydajno?ci, które przystosowuj? si? do aktualnego zamówienia. Ju? od przesz?o 50 lat Hiab ustanawia swymi innowacjami technicznymi nowe horyzonty w mechanice przewozowej. W tradycyjnych metodach wysi?gnik mia? struktur? segmentow? i by?a konieczno?? uci??liwego i czasoch?onnego monta?u na miejscu pracy. Nazwa ?urawie le?ne oraz ogólnoprzemys?owe oznacza, ?e ?urawie owe s? przeznaczone nie tylko jako ?rodki do za?adunku pali, skr?cane na samochodach wywozowych, ale tak?e i w odr?bnych dzia?ach gospodarki takich jak instalowane stacjonarnie na liniach technologicznych czy przy roz?adunkach z?omu. Profil proponowanych HDS-ów zawiera si? w obr?bie od 7 Tm do 650 Tm. d?wig samochodowy zbudowany jest z wci?garek i wychylnego ramienia osadzonego na obrotowym pomo?cie, co zapewnia podnoszenie oraz opuszczanie ?adunku i jego transportowanie przez obrót modusu oraz zmian? wysi?gu. W opcji komunikacyjnej ?uraw przesuwany jest w ca?o?ci, jednak potrzebna jest przeciwwaga. HDS, urz?dzenie d?wigowe na podwoziu samochodu dostawczego b?d? dodatkowo wykonanym podwoziu samojezdnym, wykorzystywane s? do robót prze?adunkowych oraz monta?owych. D?wigi do wymian nadwozi firmy Multilift, obejmuj?ce hakowce, linowce oraz bramowce, sta?y si? ?wiatowymi liderami sprzeda?y dzi?ki ich ?wietnej niezawodno?ci i wydajno?ci pracy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo sprz?ty w kategorii stacjonarnej, szynowej albo na kotwie fundamentowej, umiejscawiane na zewn?trz b?d? wewn?trz konstruowanego obiektu - równie? w po?o?eniach ci??ko dost?pnych, a tak?e w lukach przeznaczonych na windy, wewn?trz instalacji. ?urawie le?ne jak i przemys?owe s? uznane do eksploatowania w obr?bach UE i dope?niaj? zapotrzebowania wi???ce si? z przyznaniem znaku certyfikatu europejskiego. D?wigi le?ne s? stosowane do prac prze?adunkowych, przy transporcie dr?gów. Firma Hiab oferuje zaawansowan? technik?, doskona?? jako?? oraz niedo?cignion? niezawodno??, z jakich jest s?ynna. ?urawie HDS przewa?nie maj? no?no?? kilku ton. Dla zapewnienia komfortu kierowcy, d?wigi wyposa?a si? w nader dogodne, sch?adzane kabiny ulokowane na kolumnie i z opcj? hydraulicznego unoszenia umo?liwiaj?cego dobr? widoczno?? miejsca pracy. Do wykonania instalacji czasem niezb?dne jest u?ywanie HDS-a samochodowego. Technologie Hiaba bazuj? na wypróbowanych normach konstrukcyjnych, uwzgl?dniaj?cych najwy?sz? efektywno?? sprz?tu, ergonomi? i bezpieczeństwo robót. Sprz?t mo?liwy do podczepienia na ci??arówce potrzebuje trwa?ego, czteroosiowego podwozia. Naszym celem jest zapewnianie wspó?czesnych, kompleksowych a tak?e nastawionych na klienta us?ug d?wigowo-transportowych. Kable ci?nieniowe przebiegaj?ce w odleg?o?ci mniejszej ni? 05 m od operatora s? sytuowane w dodatkowej siatce, która w przypadku niedoci?gni?cia wywo?uje rozpryskanie strumienia cieczy. ?urawie ogólnego korzystania s? zamieszczone w grupie drugiej, praca z chwytakiem zwi?ksza grup? do B3, za? HDS-y do za?adunku dr?gów wyst?puj? w grupie B4 b?d? pi?tej. ?uraw samochodowy mo?e je?dzi? z zamocowanym ci??arem. Typem ?urawia mobilnego jest HDS instalowany na ci??arówkach, gwarantuj?cy odr?bny za?adunek i roz?adunek. W razie poderwania przewodu, ciecz pod ci?nieniem wynosz?cym do 30 MPa mo?e spowodowa? uszkodzenie cia?a operatora. Wyró?nia si? HDS o nap?dzie automatycznym, elektrycznym oraz hydraulicznym aczkolwiek zazwyczaj nap?dzane s? poprzez silnik spalinowy, u?ywany tak?e do nap?du podwozia, gdy pracuje w systemie komunikacyjnym. ?uraw samochodowy sk?ada si? z wyci?garek i wychylnego mostu umocowanego na obrotowym pomo?cie, co gwarantuje podnoszenie oraz opuszczanie ci??aru, jego przewo?enie poprzez obrót pomostu i transformacj? wysi?gu. W Norwegii nader popularne jest montowanie ?urawi le?nych na tzw. konsoli. Jonsered to maszyny szybko montowalne nie potrzebuj? u?ytkowania specjalnych ci??kich ?urawi mobilnych. Rozwój systemów nap?dowych ?urawi jest mo?liwy dzi?ki niezmiennemu post?powi w podwoziach samochodów d?wigowych, z elementami umo?liwiaj?cymi odbiór jeszcze wi?kszej si?y. Podstawow? ide? sprz?tów do wymian nadwozi jest umo?liwienie realizowania przez 1 samochód d?wigowy ró?nych zadań przez wykorzystywanie ró?nych wariantów nadwozi i kontenerów. ?urawie s? wykonane do trudnych misji, z najlepszej jako?ci materia?ów oraz s? proste w obs?udze. Realnie nie ma sektora gospodarki, w której nie s? u?ywane HDS-y. ?urawie górno-rotacyjne dzi?ki modu?owej strukturze stwarzaj? mo?liwo?? dopasowania ich wysoko?ci oraz wysi?gu. Nowoczesne ?urawie mobilne maj? wysi?gnik rozk?adany i dobranie ich do prac w trybie d?wigowym jest automatyczne. W zakresie powi?kszania wysi?gu ?urawia redukuje si? jego ud?wig. Copyright ? multilift.com.pl

multilift.com.pl Whois

Domain Name: MULTILIFT.COM.PL